• Facebook
 • Instagram
 • YouTube

ANBI

Stichting The Soul Community Beleidsplan ANBI

Inleiding

The Soul Community is een stichting, opgericht om goede doelen na te streven.


De statutaire doelomschrijving luidt: ‘het verbeteren van de leefomgeving en de persoonlijke situatie van slachtoffers van klimaatverandering, armoede, (militaire) conflictsituaties en overige humanitaire crises’.

 

De volgende doelen zullen in de volgende verhouding worden nagestreefd:

 • Het groener maken van de planeet (75%)

 • Het helpen van de medemens in nood (25%)

Om deze doelen te bereiken zullen samenwerkingen met NGO’s worden opgezet en partnerships met andere goeddoel-organisaties. Er zal worden samengewerkt in verschillende projecten.

Er zal daartoe kapitaal benodigd zijn, dat in eerste instantie met name zal worden verkregen van het bedrijf dat zich bezighoudt met de distributie van Soul Water-producten. Een groot deel van de winst die daarmee wordt behaald zal toekomen aan The Soul Community. Daarnaast kunnen giften en donaties door derde partijen worden gedaan aan de stichting.

Door exposure van de doelen en de organisatie van The Soul Community en tevens het inzetten van het sociale netwerk van de oprichters, zal bekendheid genereren en The Soul Community op de kaart zetten.

Termijn van een beleidsplan

De stichting is opgericht in 2020. Direct vanaf de oprichting zal worden geparticipeerd in projecten die de doelen dienen.

De komende jaren zal worden gewerkt aan het opbouwen van kapitaal en het genereren van bekendheid van The Soul Community. Dit zal tot resultaat hebben dat in steeds meer projecten kan worden geparticipeerd en meer projecten en samenwerkingen kunnen worden aangegaan.

Missie, visie en strategie

The Soul Community is een goeddoel-stichting, welke is opgericht om de volgende doelen na te streven:

 • Het groener maken van de planeet (75%)

 • Het helpen van de medemens in nood (25%)

Het nastreven van deze doelen zal worden bereikt door projecten te steunen, die dezelfde doelen nastreven, en door samenwerkingen met bijvoorbeeld NGO’s aan te gaan en partnerships met andere goeddoel-organisaties.

 

Doelstellingen

 

De stichting heeft ten doel:

Het verbeteren van de leefomgeving en de persoonlijke situatie van slachtoffers van klimaatverandering, armoede, (militaire) conflictsituaties en overige humanitaire crises.

De doelen kunnen worden bereikt door samenwerkingen en partnerships met andere partijen (NGO’s, andere goeddoel-instellingen) aan te gaan, eventueel voor specifieke projecten, en door materiële en immateriële ondersteuning te bieden.

Strategie

Strategie per doel:

 1. Het groener maken van de planeet (75%)

  • -  Hoe: uitvoeren van verschillende projecten, al dan niet in samenwerking met relevante

   organisaties en instellingen

  • -  Voor wie: voor al het leven op de planeet

  • -  Wanneer: voortdurend

  • -  Waar: overal waar nodig en waar mogelijk

 1. Het helpen van de medemens in nood (25%)

  • -  Hoe: uitvoeren van verschillende projecten al dan niet in samenwerking met relevante

   organisaties en instellingen

  • -  Voor wie: mensen die in een humanitaire crisis verkeren

  • -  Wanneer: op het moment van de humanitaire crisis

  • -  Waar: op de plek waar de humanitaire crisis plaatsvindt

   Activiteiten van de organisatie

   Hoofdactiviteiten van de stichting zijn:

  • -  Het participeren in/opzetten van (samenwerkings-)projecten, die de doelen nastreven

  • -  Het organiseren van evenementen en het verrichten van activiteiten om bewustzijn ten

   aanzien van de noodzaak van de na te streven goede doelen en tevens draagvlak voor ondersteuning te creëren

Ondersteunende activiteiten van de stichting zijn: Financiële middelen verkrijgen, die voor minimaal 90% voor het bereiken van de doelen zullen worden ingezet.

Waarborg beheer vermogen

In de statuten van de stichting is de verplichting voor de bestuursleden opgenomen dat te allen tijde dienen te waarborgen dat zij onafhankelijk van hun eigen voorkeuren en persoonlijke omstandigheden beschikken over het vermogen van de stichting en dat zij zich daarbij slechts richten op het belang van de stichting en het nastreven van de doelstelling van de stichting. Bij niet naleven van deze verplichting, zullen de bestuursleden in gebreke zijn, wat leidt tot bestuurdersaansprakelijkheid. Dit is een grond voor ontslag van het betreffende bestuurslid.

Financiële administratie

Alle inkomsten en uitgaven worden zorgvuldig en nauwkeurig beheerd in de administratie van de Stichting door de penningmeester. De administratie zal in het bijzonder de teruggave van kosten aan bestuursleden, de kosten in verband met het inzamelen van gelden en het beheer van het eigen vermogen van de Stichting inhouden.

Alle betalingen moeten worden goedgekeurd door het gehele bestuur, bestaande uit drie bestuursleden met gelijk stemrecht. Er wordt jaarlijks een jaarrekening opgesteld en goedgekeurd door de accountant van de Stichting en door de bestuursleden in de jaarlijkse algemene vergadering. De secretaris stelt van elke jaarlijkse algemene vergadering notulen op.

De jaarrekening wordt binnen zes maanden na afloop van het desbetreffende boekjaar worden gepubliceerd op de website van de Stichting.

Organisatie

 

Beloningsbeleid 

Bestuurders kunnen voor het uitvoeren van bestuurstaken in het kader van hun bestuursfunctie een kostenvergoeding ontvangen

uitvoerende bestuurders (directeuren) ontvangen dit jaar vooralsnog geen salaris.

 

Indien in de toekomst wel een salaris zal worden toegekend, dan zal de hoogte daarvan worden vastgesteld conform de Regeling beloning directeuren van goeddoelorganisaties.


Naam stichting: The Soul Community Website: www.thesoulcommunity.org

KvK-nummer: 77643690 RSIN: 8610.77.325 ANBI-status: aangevraagd

Vestigings- en correspondentie-adres: Helper Molenstraat 37
9721 BT Groningen

E-mail adres: info@thesoulcommunity.or

Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie leden:

Voorzitter:
Mevrouw S. Koopmans

Secretaris:
De heer M.F. Koopmans

Penningmeester:
Mevrouw N. Sagastibelza Pejenaute